Regulamin korzystania z dostępu do serwisu on-line "monitoring stanów magazynowych" towaru składowanego w magazynie TIRSPED Sp. z o.o.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika - tj. firmę powierzającą Spółce Tirsped usługę magazynowania towaru - z serwisu udostępnionego na stronie internetowej www.tirsped.com.pl, umożliwiającego Użytkownikowi dostęp on-line do monitorowania stanów magazynowych towarów stanowiących własność Użytkownika, składowanych w magazynie krajowym Tirsped Sp. z o.o.

I.
1.Poprzez korzystanie z udostępnionej usługi Użytkownik:

-zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu
-zobowiązuje się do używania udostępnionych zasobów informatycznych zgodnie z celem świadczenia tej usługi
-zobowiązuje się do przestrzegania zasad polskiego prawa
-akceptuje warunki określone niniejszym Regulaminem.

II.
1.Warunkiem korzystania z serwisu on-line "monitoring stanów magazynowych" jest zawarcie pomiędzy Użytkownikiem i Spółką Tirsped Umowy o świadczeniu usług magazynowania towarów w magazynie krajowym Tirsped Sp. z o.o. oraz uzyskanie hasła i loginu do zalogowania się na stronie internetowej www.tirsped.com.pl.

2.Warunkiem korzystania z serwisu on-line "monitoring stanów magazynowych" jest posiadanie przez Użytkownika systemu informatycznego skorelowanego z systemem stosowanym w Spółce Tirsped.

3.Korzystanie przez Użytkownika z dostępu do serwisu on-line "monitoring stanów magazynowych" jest dobrowolne.

4.Korzystanie z dostępu do serwisu on-line "monitoring stanów magazynowych" jest dla Użytkownika bezpłatne.

III.
Spółka Tirsped, wdrożyła system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający skuteczną ochronę swoich zasobów informatycznych w oparciu o trzy kluczowe reguły:
- Reguła poufności informacji - zapewnienie, że informacja jest udostępniana jedynie osobom upoważnionym
- Reguła integralności informacji - zapewnienie zupełnej dokładności i kompletności informacji oraz metod jej przetwarzania
- Reguła dostępności informacji - zapewnienie, że osoby upoważnione mają dostęp do informacji i związanych z nią aktywów tylko wtedy, gdy istnieje taka potrzeba.

1.Korzystając z dostępu do serwisu on-line "monitoring stanów magazynowych" Użytkownik zobowiązany jest postępować według poniższych zasad obowiązujących w Spółce Tirsped:

a/     Zasady przechowywania, nadawania i wykorzystania haseł:
- Hasła powinny być okresowo zmieniane.
- Hasła nie mogą być przechowywane w formie otwartej (nie zaszyfrowanej).
- Hasła nie powinny być łatwe do odgadnięcia, to znaczy:
powinny składać się z minimum 9 znaków, w tym jeden znak specjalny; nie mogą przybierać prostych form, np. 123456789, stanislaw, dom99, haslo, Magda8, itp.
- Hasła mogą być tworzone według łączenia "losowych" (tj. nie istniejących w popularnych słownikach) sylab/słów, np,: mal-tra-laza-#topa.
- Dostęp do systemów IT osobom nieupoważnionym jest zabroniony (np. przekazywanie swojego hasła dostępowego osobom trzecim lub zapisanie hasła w miejscu łatwo dostępnym dla osób nieupoważnionych).
- Należy chronić dane przed kradzieżą.

b/     Działania systemowe
-bieżąca kontrola stanu zabezpieczeń i ryzyk z tym związanych
-natychmiastowe zgłaszanie Administratorowi systemu wszelkich incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa informacji

2.Spółka Tirsped nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez Użytkownika wskutek naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji przez osoby upoważnione przez Użytkownika do dostępu do serwisu od-line "monitoring stanów magazynowych".

3.Spółka Tirsped może pozbawić Użytkownika prawa dostępu do serwisu on-line "monitoring stanów magazynowych" w przypadku naruszania zasad bezpieczeństwa informacji w sieci informatycznej, dopuszczenia się zachowań nagannych lub godzących w dobre imię Spółki Tirsped.

4.Spółka Tirsped zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia dostępu do serwisu on-line w przypadku dokonywania zmian technicznych na stronie www.tirsped.com.pl lub awarii powstałych z winy dostawcy Internetu.

IV.
1.Użytkownik jest uprawniony do rezygnacji z prawa dostępu do serwisu on-line "monitoring stanów magazynowych" w dowolnym momencie trwania Umowy o świadczeniu usług magazynowania towarów w magazynie krajowym Tirsped Sp. z o.o.
2.Dostęp do serwisu on-line zostaje zablokowany w momencie zakończenia współpracy pomiędzy Użytkownikiem i Spółką Tirsped.

V.
1.Spółka Tirsped ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
2.Nowa treść Regulaminu jest obowiązująca od dnia jego opublikowania na stronie www.tirsped.com.pl.
3.Niniejszy Regulamin wszedł w życie z dniem 12.11.2012